NLPRU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.ได้รับความเห็นชอบ จากสภาการพยาบาลแล้ว

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.ได้รับความเห็นชอบ จากสภาการพยาบาลแล้ว

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.ได้รับความเห็นชอบ จากสภาการพยาบาลแล้วคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.ได้รับความเห็นชอบ จากสภาการพยาบาลแล้ว

ปรัชญา

ทดสอบ

วิสัยทัศน์

“สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม นำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

ผู้บริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ ดร.มุกดา สีตลานุชิต

รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบริการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่ เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Our Address

ชั้น 8 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Email Us

contact@nlpru.lpru.ac.th
contact@nlpru.lpru.ac.th

Call Us

โทรศัพท์ 054-237399
โทรศัพท์ 054-237399

Loading
Your message has been sent. Thank you!