ชื่อหน่วยงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก่อตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้นในปี พ.ศ. 2564 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กำหนดข้อบังคับการบริหารและการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ ณ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานภายในกรอบของสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายไว้ โดยหลักสูตรพยาบาลพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และได้รับความเห็นชอบให้เปิดสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดแผนเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 50 คน