อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่“คิดเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม นำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน” ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิ แสดงความเชื่อมโยงการพัฒนาอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อัตลักษณ์หรือคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

  1. คิดเป็น หมายถึง การเป็นพยาบาลที่ใช้การคิดอย่างเป็นระบบในกระบวนพยาบาลโดยนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างปัญญาในทุกขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล (โดยสามารถแสดงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นผัง (concept mapping) วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน ในการกำหนดวินิจฉัยทางการพยาบาล กำหนดการพยาบาล นำไปปฏิบัติและวิเคราะห์ผลของการพยาบาลและประเมินปัญหาที่คงอยู่ ดำเนินการปรับแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาที่คงอยู่) ในการฝึกภาคปฏิบัติทุกรายวิชาทางการพยาบาล โดยแสดงผังการคิด (concept mapping) ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

    ขั้นตอนที่ 1 การประเมิน โดยใช้ความรู้ประกอบในขณะประเมินในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย
    ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา นำข้อมูลผู้ป่วยมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นการวินิจฉัยทางการพยาบาล
    ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการพยาบาล นำไปให้การพยาบาลปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย
    ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการพยาบาล นำผลการประเมินและสรุปปัญหาใหม่เพื่อกำหนดแนวทางการพยาบาล
    ขั้นตอนที่ 5 ปรับแผนการพยาบาลที่จะให้การพยาบาลต่อไป

  2. สร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง นำการคิดเป็นไปการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพยาบาลเพื่อการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโดยพัฒนาขึ้นเองในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาลหรือร่วมสร้างพัฒนากับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพโดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์พยาบาลในสาขานั้นๆ

  3. นำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน หมายถึง นำการคิดเป็นไปสร้างจิตอาสาการเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนกับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการและจากกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่รายวิชากำหนด โดยสามารถนำนวัตกรรมไปเสริมการพัฒนาสุชภาพชุมชน

  แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการคิดเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม นำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ล้วนเชื่อมโยงกันสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อสถาบัณวิชาชีพพยาบาล และต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง

เอกลักษณ์

การคิดเป็นสร้างคุณภาพคน คิดสร้างสรรค์พัฒนางาน นำจิตอาสาการพัฒนาสุขภาพชุมชน