“สีน้ำเงิน”

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คือ “สีน้ำเงิน”เป็นสีแห่งความเป็นราชขัติยนุกูลแห่งบรมราชวงศ์ แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”