อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว -

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว
รักษาราขการแทนคณบดี
E-mail: piyathorn@g.lpru.ac.th

สายตรงคณบดี

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ม.ราชภัฏลำปาง จัดการปฐมนิเทศอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.จัดบริการตรวจ ATK

ให้บริการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) พร้อมรับผลการตรวจผ่าน application หมอพร้อม โดยเปิดให้บริการตรวจและรับรองผล ATK ในอัตราค่าบริการ 250 บาทต่อ คน

เข้าร่วมการประชุมประสานแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

ซึ่งเป็นการประชุมประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและวางแผนการฝึกปฏิบัติในปีการศึกษา 2565


ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่ เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Our Address

ชั้น 8 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Email Us

contact@nlpru.lpru.ac.th

Call Us

โทรฯ 054-237399 ต่อ 1193
โทรศัพท์มือถือ 09-3473-7260