กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมคณะ

   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10-12.00 น.ที่ผ่านมา พบว่าผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก จากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ปกครองอยู่หลากหลายทางคณะพยาบาลศาสตร์ขอน้อมรับและจะพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ปกครองที่นำบุตร/หลานเข้าเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไป