กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมคณะ

    กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งหมด 50 คน นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับการแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนของคณะจากอาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

   นักศึกษาได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและคณะ การอยู่หอพัก การแต่งกาย กิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้น จาก อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้นักศึกษายังได้รู้จักสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด ตำราวิชาการ การสืบค้นข้อมูลวิชาการ จากสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น