คณะพยาบาลศาสตร์จัดการอบรม กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565

กิจกรรมคณะ

 


    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการอบรม กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้การประกันคุณภาพ จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.เบญจวรรณ เลลลิต และ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ