เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์จัดอบรม โครงการสัมมนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอาจารย์ปรึกษาและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี ผศ.ดร.บัณศิกาญ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีฝ่่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะพยาบาลเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

You missed