เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการ จัดกิจกรรมในประเพณีเดือนยี่เป็งร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการประกวด การสาธิต เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วม ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกรักและตระหนักถึงความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย

– บูธกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์

– ขอขอบคุณการแสดงของนักศึกษาพยาบาลชื่อชุดการแสดง ผางประทีบ

โดยมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้

1.นางสาวสวิชญา แสนโคตร

2.นางสาวอภัสรา พรมบัวภา

3.นางสาวนุชนารถ อิสาร

4.นางสาวเกศสุดา สุนันท์

5.นางสาวณัฐกมล โขโลจวง

6.นางสาวสุธาภา เพ็งนาค

– ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก) โดยคณะวิทยาการจัดการ โดยมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้

1.นางสาวกรวลัย สะอาด

2.นางสาวจรรยาภรณ์ พ่อน้อย

3.นางสาววัลภา แซ่หาง

4.นางสาวอัจฉรา พรเชาวดีสกุล

5.นางสาวชญาณีย์ กรมพันธ์

– ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพยาบาล นางสาวสุภาพร มังคละ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาวยี่เป็ง และ นายพิษณุ สุทธิกุลมาศ ที่ได้รับรางวัลที่ 2 หนุ่มสะเปา จากกิจกรรมการประกวดหนุ่มสะเปา สาวยี่เป็ง โดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

You missed