เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมี รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

You missed