เมื่อวันที่ 1-7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษา “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์หรรษา

       ซึ่งในวันที่ 7 กันยายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกาสะลองเกมส์ ประจำปี 2565 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา “กาสะลองเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดการจัดกิจกรรม

      โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกคณะ อีกทั้งได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลจากสิ่งเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

You missed