คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดบริการตรวจ ATK เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565

กิจกรรมคณะ

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ บริเวณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้บริการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) พร้อมรับผลการตรวจผ่าน application หมอพร้อม โดยเปิดให้บริการตรวจและรับรองผล ATK ในอัตราค่าบริการ 250 บาทต่อ คน ซึ่งเริ่มตรวจเวลา 09.00-12.00 น.ซึ่งมีจำนวนผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจได้มีการกรอก Google Forms ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปเมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 โดยการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมสังเกตการณ์