คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมประสานแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ณ รพ.ลำปาง

กิจกรรมคณะ

 

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ไฉไล ผาเงิน ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และอาจารย์อิสรา โยริยะ ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมประชุมกับ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปางและ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง  ณ.ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทร์ รพ.ลำปาง

   ในการประชุมผู้ใช้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการประชุมประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและวางแผนการฝึกปฏิบัติในปีการศึกษา 2565 และเพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ