วันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องเรียน 4564 อาคาร 45 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการอบรมส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีความรู้และทราบสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็ก เรียนรู้การดูแลพยาบาลเด็กเมื่อได้รับอุบัติเหตุ การช่วยเหลือเด็กในภาวะที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ และวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมี อ.ศศิธร คำมี อ.วรรณ์วิการ์ ใจกล้า อ.สุมิตรา วิชา อ.นิตยา คำยศ และ อ.อิสรา โยริยะ อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได้
 

You missed