คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในหัวข้อ “การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฮ่องห้า อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในหัวข้อ “การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีอาจารย์ไฉไล ผาเงิน เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์สุมิตรา วิชา และอาจารย์นิตยา คำยศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ภาวะหกล้มและปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ” และมีอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรร่วมในการสาธิตการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฮ่องห้า อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแกนนำสุขภาพเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You missed