คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

   


      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความยินดี ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

      ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงข้อมูลตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง คณะพยาบาลศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง