มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการปฐมนิเทศอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมคณะ

   

      รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธานการปฐมนิเทศอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2565  ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์  ชั้น 1  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ

   การปฐมนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับฟังการบรรยายจากท่านผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ นโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ  รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  บรรยายในหัวข้อ นโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหาร และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  ผศ.พงศธร  คำใจหนัก  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  บรรยายในหัวข้อ งานด้านวางแผนและบริการวิชาการ  ผศ.ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  บรรยายในหัวข้อ งานด้านกิจการนักศึกษาและผศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ  บรรยายในหัวข้อ  งานด้านวิจัยและวิชาการต่างประเทศ

     ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะวิชาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่จะเริ่มจัดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2565 นี้