เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย และอาจารย์ไฉไล ผาเงิน เป็นวิทยากร ให้ความรู้มะเร็งเต้านม ในโครงการเสริมสร้างพลังสตรี  พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร “การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี” แก่สตรีกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง พบว่ากลุ่มแม่บ้านมีความสนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก

You missed