โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน ได้เข้ารับการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

      กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ากาสะลองเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึก เพิ่มพูนทักษะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยจัดกิจกรรม 4 กิจกรรมประกอบด้วย

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการในทศวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้รับเกียรติจาก นางสมใจ สุปินะ รองประธานสมาคมกู้ภัยลำปาง พร้อมคณะ เป็นวิทยากร และการรับฟังบรรยายการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร โดย ร.ต.อ. สิทธิชัย มูลเมือง รองสารวัตรจราจร สภ.เขลางค์นคร เป็นวิทยากร
  • เศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • Soft Power อิทธิพลทางความคิด ขับเคลื่อนสังคม

     นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมนันทนาการ การฝึกซ้อมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจของการเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน รวมทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างเพื่อนนักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อเป็นเครือข่ายในการเรียน และการทำงานร่วมกันในอนาคต ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาใหม่รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 484 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด