เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยอาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมฝึกตรวจมะเร็งเต้านม ที่ห้องปฏิบัติการ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากการฝึกปฏิบัติครั้งนี้พบว่านักศึกษาทุกคนมีความสนใจและสามารถฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง

You missed