แนวทางปฏิบัติการให้บริการและการบริการห้องปฏิบัติการพยาบาล

   

      คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏลำปาง ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏลำปาง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

 ประเภทของการให้บริการ

1. เพื่อการเรียนการสอน

2. เพื่อการบริการวิชาการ

 

กำหนดเวลาให้บริการ

1. ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.

2. นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.30 น. – 20.00 น.

3. วันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

หมายเหตุ : กรณีต้องการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ หรือ ในวันหยุด ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้

 

 การบริการและผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

1. การเรียนการสอน

    1.1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏลำปาง  

    1.2 อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏลำปาง

 2. บริการวิชาการ

     2.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏลำปาง

     2.2 ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดอบรม

     2.3 บุคคลภายนอก (ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามแบบฟอร์มขออนุมัติ ใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล หรือตามหนังสือราชการ)

 

ระเบียบการใช้ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล

  1. ห้ามนักศึกษานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องฝึกปฏิบัติฯ

  2. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะใช้ห้องฝึกปฏิบัติฯ

  3. ห้ามขีดเขียนฝาผนัง หุ่นและอุปกรณ์ทุกชนิด

  4. ผู้ใช้บริการตรวจเช็คหุ่น/ อุปกรณ์ ก่อนใช้งาน ขณะใช้งานและหลังใช้งานทุกครั้ง ถ้าพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที

  5. ภายหลังการใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องทำความสะอาดและจัดเก็บหุ่น/ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานต่อไป
   และแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์

  6. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่หุ่น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้บริการ

  7. ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่น ออกจากห้องฝึกปฏิบัติฯ ก่อนได้รับอนุญาต

  8. จองห้องฝึกปฏิบัติฯ /ยืมอุปกรณ์ ก่อนใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งมี 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ช่องทางออนไลน์ผ่านลิ้งค์ google form

  • การจองผ่านใบขอใช้ห้องฝึกปฏิบัติฯ /ยืมอุปกรณ์ และส่งให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

  ** กรณีจองเร่งด่วนให้ผู้ใช้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยตรง**

 9. กรณียกเลิกการใช้ห้องฝึกปฏิบัติฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯโดยตรง


การจองห้องฝึกปฏิบัติฯ

1. จองห้องฝึกปฏิบัติฯ ก่อนใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งมี 2 ช่องทาง

    ได้แก่

 • ช่องทางออนไลน์ผ่านลิ้งค์ google form

 • การจองผ่านใบขอใช้ห้องฝึกปฏิบัติฯ

 • และส่งให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

 ** กรณีจองเร่งด่วนให้ผู้ใช้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยตรง

2. กรณียกเลิกการใช้ห้องฝึกปฏิบัติฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯโดยตรง


การยืม-คืนอุปกรณ์

1. การยืมอุปกรณ์ควรทำการยืมก่อนใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

    ซึ่งมี 2 ช่องทาง ได้แก่

 • ช่องทางออนไลน์ผ่านลิ้งค์ google form 

 • การจองผ่านใบขอยืมอุปกรณ์ และส่งให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

 ** กรณีจองเร่งด่วนให้ผู้ใช้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำ

     ศูนย์ฯ โดยตรง

2. กรณียกเลิกการยืมอุปกรณ์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯโดยตรง

3. การคืนอุปกรณ์สามารถติดต่อคืนได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยตรงและหากคืนไม่ตรงวันและเวลาที่กำหนดให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมแจ้งเหตุผลทุกครั้ง

4. ห้ามทำอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหายเด็ดขาด หากมีความเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่อุปกรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้บริการ

You missed