เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์สภาการพยาบาล


You missed