พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง เยี่ยมชมติดตามคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้โปรดเมตาส่งมอบหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐานแบบเต็มตัว และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 จากนั้นพระพรหมมงคลวัชโรดม เมตตาเจิมแป้งมงคลประตูคณะพยาบาลศาสตร์ และประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแด่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา พร้อมกันนี้ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ถวายเครื่องไทยธรรม
เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

You missed