เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ไฉไล ผาเงิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลเด็ก อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ อาจารย์อิสรา โยริยะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ประธานคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา พร้อมด้วย ดร.พรรณทิพา แก้วมาตรย์ และ นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

               ในการตรวจเยี่ยมและประเมินในครั้งนี้เป็นการพบปะคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้ง ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านวิชาการและด้านปฎิบัติการ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษา ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://news.lpru.ac.th/c018

You missed