รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และคณะผู้บริหารเทศบาเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ไชยปิน ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สุมิตรา วิชา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน ร่วมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ

           ในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขอนามัยและสังคม รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบชองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขชุมชน และร่วมกันจัดกิจกรรม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


You missed