กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ปีนี้จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับชมรมพยาบาลลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ซึ่งมี อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติครั้งนี้  ซึ่งวันพยาบาลแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพ ของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนชาวไทย วันพยาบาลแห่งชาติ จึงเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม


You missed