อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยนางสาวสวิชญา แสนโคตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 ในระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ทีมชมรมถันยรักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566

รายชื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้

1 นางสาวสวิชญา แสนโคตร หัวหน้าชมรมถันยรักษ์

2 นางสาวพนิดา ยางศรี สมาชิกในชมรม

3 นางสาวปรียาภรณ์ ชุมทอง สมาชิกในชมรม

4 นางสาวพัชรมัย พ่วงโพธิ์ สมาชิกในชมรม

5 นางสาวชนมน ผัดขัน สมาชิกในชมรม

6 นางสาวขวัญพิชชา อินต๊ะยศ สมาชิกในชมรม

7 นางสาวณัฐธิดา อินทร์ชัย สมาชิกในชมรม

8 นางสาวสุภาพร มังคละ สมาชิกในชมรม

9 นางสาวภัคจิรา อินสม สมาชิกในชมรม

10 นางสาวจุฑามาศ ชนะพจน์ สมาชิกในชมรม

โดยมีอาจารย์ไฉไล ผาเงิน อาจารย์สุมิตรา วิชา อาจารย์นิตยา คำยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


You missed