เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมพิธีทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาอันดีงาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพยาบาล


You missed