วันที่ 21 มีนาคม 2566 อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์นิตยา คำยศ อาจารย์อิสรา โยริยะ และอาจารย์ศศิธร คำมี เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอีก 5 สถาบัน เพื่อร่วมกันวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติในปีการศึกษา 2566 และประเมินผลการจัดฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร          โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง

 

 

 

You missed