ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยให้บริการการพยาบาลทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันและมีความเป็นพลวัตตลอดช่วงชีวิตของบุคคลอยู่บนเส้นทางความต่อเนื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วยแก่ผู้รับบริการที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกมิติ พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม โดยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบในกระบวนการพยาบาลเพื่อคุณภาพของการพยาบาล มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล และมีจิตบริการโดยนำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อนำพาชุมชนและประเทศชาติ สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและทัดเทียมมาตรฐานสากล

ปณิธาน

การคิดเป็นเพิ่มพูนปัญญา คิดพัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสุขภาพชุมชน