รายชื่ออาจารย์ผลงานทางวิชาการ

ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และกลุ่ม TCI

รายชื่ออาจารย์ ผลงานทางวิชาการ TCI
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สังวาล(สาขาการพยาบาลชุมชน)
สุกัญญา บัวศรี, กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ และ อนงค์ สุนทรานนท์. (2563). พฤติกรรมการบริโภคอาหารผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัด เชียงราย. พยาบาลสาร, 47(2), 24-36.
พยาบาลสารTCI: กลุ่มที่ 2
นางไฉไล ผาเงิน (สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)
ไฉไล ผาเงิน, ทศา ชัยวรรณวรรต, ธนันต์พร ตรีบุตรดี, ณัฐธิราภรณ์ พูนเพิ่ม, นิภารัตน์ องอาจ, และกมลธิดา เหล่าบุตรสา. (2563). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้าง พลังอำนาจมารดาต่อการรับรู้ ความสามารถ และปริมาณน้ำนมที่บีบเก็บได้ของมารดาในการให้นมบุตรที่คลอดก่อนกำหนด. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 32 (1), 1-13.
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยTCI: กลุ่มที่ 2
นาย ปิยธรณ์ เร่งเร็ว (สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
สุพิมล ขอผล, ปิยธรณ์ เร่งเร็ว, ภิชญาดา สิริยาวาณิช และสุวรรณ วงศ์สุวรรณ.(2564). ความชุกของภาวะความเครียดของประชาชน (Solastalgia) ที่มีต่อสภาวะหมอกควันของชุมชนตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 29(1), 45-55.
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยTCI: กลุ่มที่ 1
นางผ่องศรี จิตมโนวรรณ (สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์)
Pongsri Jitmanowan, Chompunut Sopajaree, Suphaphorn Utsaha and Tassanee Na phikun. (2019). Effectiveness of using the Centering Teen Pregnancy Program on Postpartum Depression Among Adolescent Mothers: A Posttest Only Quasi-experimental Design using a Comparison Group. Journal of Health Science and Medical Research, 37(1), 17-24.
วารสารJHSMR Journal of Health Science and Medical Research TCI: กลุ่มที่ 1
นางสาวอิสรา โยริยะ (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, เบญจวรรณ นันทชัย, อิสรา โยริยะ และ นีรชา รุ่งเรืองลาภไพศาล. (2564). สมรรถนะการและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 27(1), 92-100.
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือTCI: กลุ่มที่ 2
นางสาวมุกดา สีตลานุชิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
มุกดา สีตลานุชิต (2561). การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์กับการพัฒนาสมรรถนะ การดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย, 12 (2), 63-65.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชียTCI: กลุ่มที่ 2
นางเบญจวรรณ นันทชัย (การพยาบาลพื้นฐาน)
เบญจวรรณ นันทชัย และ กอปรกมล ศรีภิรมย์. (2563). รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการทางสุขภาพกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทประเทศไทยและต่างประเทศ. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 7(1), 233-260.
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีTCI: กลุ่มที่ 2
อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย (การพยาบาลพื้นฐาน)
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, เบญจวรรณ นันทชัย, อิสรา โยริยะ และ นีรชา รุ่งเรืองลาภไพศาล. (2564). สมรรถนะการและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 27(1), 92-100.
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือTCI: กลุ่มที่ 2