ผู้บริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว

รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ การพยาบาลจิตเวช
พื้นฐานวิชาชีพ

อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ การพยาบาลชุมชน

อาจารย์ไฉไล ผาเงิน

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์อิสรา โยริยะ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ