ผู้บริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว

รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
และ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม

ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ