บุคลากรสายวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว

ประธานกลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช พื้นฐานวิชาชีพ

อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ไฉไล ผาเงิน

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

อาจารย์อิสรา โยริยะ

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์สุมิตรา วิชา

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ศศิธร คำมี

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็ก

อาจารย์วรรณ์วิการ์ ใจกล้า

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็ก

อาจารย์นิตยา คำยศ

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ