บุคลากรสายวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว

ประธานกลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช พื้นฐานวิชาชีพ

ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ไฉไล ผาเงิน

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์อิสรา โยริยะ

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ