บุคลากรสายสนับสนุน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางมนัญญา สายปินตา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี งานการเงิน และพัสดุ

นางสาวเปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร

งานบริหารทั่วไป งานบริการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา