บุคลากรสายสนับสนุน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางมนัญญา สายปินตา

หัวหน้างานงานการเงินและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวเปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์