วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม นำจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพันธกิจ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุ มีผล การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในวิชาชีพและต่างวิชาชีพได้อย่างมีความสุขและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสารับใช้ชุมชน มีความเป็นผู้นำและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 2. ให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลแก่สังคมบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
 3. เพื่อผลิตงานวิจัยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับทางด้านวิชาการ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ดังนี้

 1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล
 2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม เน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกช่วงชีวิต ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะ การแก้ปัญหาและทักษะสะท้อนคิดในการปฏิบัติการพยาบาล
 4. สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
 5. มีทักษะด้านดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 6. มีจิตอาสาและภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะการสื่อสาร และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประชาคมโลกบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง